Privacybeleid

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en gegevens deelt of plaatst op “Oxford Tour Van Vlaanderen”, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van onze website, Tour Van Vlaanderen en gekoppelde wedstrijden. Door gebruik te maken van deze diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren. Van Den Berghe NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Algemeen

Van Den Berghe NV hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Den Berghe NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Van Den Berghe NV verwerkt ten behoeve van één of meerdere van de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening: wanneer je inschrijft, beschikken wij over de nodige gegevens om je te informeren over alles wat met de organisatie van onze wedstrijd te maken heeft.
 • Analyse: we gebruiken je persoonsgegeven om te analyseren wie ons doelpubliek is. Hierdoor kunnen we onze producten (fietsen en fietsonderdelen) en dienstverlening verder verbeteren en op maat afstellen van ons doelpubliek.

 

 1. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de doelstellingen in punt 2 van dit privacybeleid:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, ip-adres
 • Contactgegevens: e-mail, woonplaats (gemeente of stad), provincie, land
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, leeftijd

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via het inschrijvingsformulier op www.Oxfordfietsen.be of Tour Van Vlaanderen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider).
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting).
 • Het voeren van marketing activiteiten (een platform om nieuwsbrieven te versturen)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen nooit persoonsgegevens met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

 1. Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij (Google):

 • Goolge Analytics: dit programma van Google gebruikt cookies om statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen (Privacybeleid Google Analytics).

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

 1. Bewaartermijn

Van Den Berghe NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Van Den Berghe NV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze website maakt gebruik van SSL (HTTPS). Dat betekent dat elke keer wanneer je gegevens naar onze servers verzendt (via een formulier) deze over een beveiligde verbinding worden verzonden.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

 

 1. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. In de praktijk komt dit er meestal op neer dat je persoonsgegevens uit al ons systemen worden verwijderd.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails en in je account).

Je kan je ingevoerde persoonsgegevens aanpassen of verwijderen wanneer je ons deze vraag stelt per e-mail via info@oxfordbikes.be

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Binnen de 10 werkdagen volgend op jouw vraag tot aanpassing/verwijdering bevestigen we je dat je gegevens aangepast zijn of uit onze systemen zijn gewist.

 

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op het mailadres info@oxfordbikes.be.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

 1. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Van Den Berghe NV kan deze privacyverklaring steeds aanpassen.

 

 1. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je steeds contact met ons opnemen:

 

Van Den Berghe NV

Industriepark N24

9100 Sint-Niklaas

België

www.oxfordbikes.be

info@oxfordbikes.be